การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะแรงงานในประเทศไทย