ประกาศรายชื่อกฎหมายที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ประกาศรายชื่อกฎหมายที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ลำดับ
ที่
รายชื่อกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กำหนดเวลาที่ต้อง
ประเมินให้แล้วเสร็จ
๑. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นรม. สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖