ประกาศ กสศ. เปิดรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน ( สัญญาจ้างแบบ TOR )

ประกาศ กสศ. เปิดรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน ( สัญญาจ้างแบบ TOR )

รายละเอียดการรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน ( สัญญาจ้างแบบ TOR )

สังกัด : ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ
เปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563  (สามารถเริ่มงานได้วันที่ 15 กันยายน 2563)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการตรวจจ่ายเอกสารการเงิน ความถูกต้องของเอกสาร
 2. ดำเนินการด้านเบิกจ่ายเงิน จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย (Payment Voucher) การบันทึกบัญชีการใช้จ่าย จัดทำทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องตามแหล่งงบประมาณ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานผู้รับเงิน ภาคีร่วมโครงการ
 3. ดำเนินการด้านการรับเงิน จัดทำเอกสารการรับเงิน (Receive Voucher) และทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการ คำนวณและหักภาษี และจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 1. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
  ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
 2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 

เงื่อนไขในการจัดจ้าง
 1. สัญญาจ้าง 3 เดือน
 2. เวลาในการปฏิบัติงาน 08.30-16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ / หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันขัตฤกษ์
 3. อัตราเงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท (ต่อรองได้) ( หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 1. เอกสารประวัติการทำงานและผลงานที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อีเมล Hr@eef.todsorb.dev
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563  (สามารถเริ่มงานได้วันที่ 15 กันยายน 2563)

หมายเหตุ : กสศ. จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากเอกสารที่ยื่นมา และเชิญเข้าสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลต่อไป