ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงานของ กสศ. ตำแหน่ง นักบริหารแผนงาน/โครงการ สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงานของ กสศ. ตำแหน่ง นักบริหารแผนงาน/โครงการ สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์