ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศอาวุโส