2_แบบข้อเสนอโครงการ-พัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

2_แบบข้อเสนอโครงการ-พัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน