กำหนดการประชุมวิชาการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน ด้วยการศึกษาสายอาชีพ”

กำหนดการประชุมวิชาการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน ด้วยการศึกษาสายอาชีพ”

วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลากิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.พิธีเปิด
– รับชมวิดีทัศน์ แนะนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
– กล่าวรายงาน โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “การสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ: ทิศทางและการขับเคลื่อนของประเทศไทยในอนาคต” โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.Youth Talk ชีวิตและความฝัน โดย
– นางสาวเกษณี พิทักษ์ถาวรกุล (นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ)
– นายหฤษฎ์ ดวงสาย (นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา)
– นางสาวนัยนา ปานนอก (นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา)
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๕ น.ภาคเอกชน ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษานวัตกรรมสายอาชีพต้นแบบ
– นายพรเทพ เจริญผลจันทร์ ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
– นางสาวกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
– นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กสศ.
ดำเนินรายการโดย
นางสาวปาจรีย์ สวนศิลป์พงศ์ ผู้ประกาศข่าว ททบ.5
๑๐.๓๕ – ๑๐.๔๕ น.รวมพลังความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ ร่วมกับ แขกผู้มีเกียรติ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.พักรับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ พัฒนาทุนมนุษย์ ด้วยการจัดการศึกษาสายอาชีพที่ยั่งยืน
– นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
– รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
– นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
– นายภูรี สมิทธิเนตย์ หัวหน้าโครงการ Cafe Amazon for Chane บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ดำเนินรายการโดย
นายภุสพงศ์ ฉายประเสริฐ รักษาการบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวไทย อสมท.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ นยุคใหม่เติมเต็มคุณภาพ การจัดการศึกษาสายอาชีพ
– ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานบริษัท เวสเทิรน์ดิจิตอลสตอเรจเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
– ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Online)
– Mr. Ansgar Schafer ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.จตุพล ยงศร หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*การประชุม ๒ ภาษา และมีคำบรรยายภาษาไทยตลอดรายการ
๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือและบริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตใจและทักษะชีวิตในสถานศึกษา: บทเรียนจากออสเตรเลียและไทย
– Mr. James Whiting, the Career Projects Innovation Lead at ORYGEN องค์กรส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ เยาวชนที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตใจ และได้รับรางวัลนวัตกรรมความสำเร็จ The MHS Model
– แพทย์หญิงศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
– นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ดำเนินรายการ
แพทย์หญิงศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติหาราชินี
*การประชุม ๒ ภาษา และมีคำบรรยายภาษาไทยตลอดรายการ
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.ห้องปฏิบัติการ-กรณีศึกษา
ห้องที่ ๑ นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือเยาวชนอาชีวศึกษาที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตใจ
วิทยากร:
Mr. James Whiting และ Mr. Rafi Armanto ผู้เชี่ยวชาญ จาก ORYGEN องค์กรส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตใจ ออสเตรเลีย (แปลไทยสลับการบรรยายภาษาอังกฤษ)
สะท้อนคิด โดย
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ
นางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการด้านขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.ห้องที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะสมรรถนะสูง สะพานเชื่อม “สถานศึกษา” กับ “แหล่งงาน”
วิทยากร: รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวานิชสกุล และนายอุดมศักดิ์ จันทรทาโพ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สะท้อนคิด โดย
ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.ห้องที่ ๓ แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนสาธารณสุข
วิทยากร: นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ อดีตคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สะท้อนคิด โดย
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.ห้องที่ ๔ นวัตกรรมเพื่อโอกาสการมีงานทำของเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ
วิทยากร: ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
นายจักริน เทพวงค์ หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางจินรัตน์ เทียมอริยะ ที่ปรึกษามูลนิธินวัตกรรมทางสังคม นางสาวสาวิตรี อริยชัยเดช ผู้จัดการโครงการเด็กพิการเรียนไหนดี มูลนิธิด้วยกัน
สะท้อนคิด
โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ
นายนพพร สุวรรณรุจิ อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.ห้องที่ ๕ (สำหรับเยาวชน) การวางแผนชีวิตพิชิตความสำเร็จ
วิทยากร: นางสาวอินทร์ธิรา คำภีระ และ ดร.สมภพ ปัญญาสัมพรรค์ อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สะท้อนคิด โดย
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลากิจกรรม
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.สรุปข้อมูลวิชาการและผลการประชุม โดย นักวิชาการ กสศ.
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.รับชมวิดีทัศน์ “เชิดชูครูผู้สร้างโอกาส”
เสวนาหัวข้อ “จากใจผู้สร้างโอกาสบนเส้นทางสายอาชีพ” โดย
– นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
– นางสาวอณุภา คงปราโมทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
– ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ดำเนินรายการโดย
นางสาวอินทร์ธิรา คำภีระ อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.รางวัล “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน (TVET DNA)” และรวมพลังภาคีเครือข่าย
นำโดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.พิธีปิด
– กล่าวรายงาน โดย ดร. ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทัศนะนโยบาย “ก้าวต่อไปของการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านการจัดการศึกษาสายอาชีพ”
และปิดการประชุม โดย
– ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หมายเหตุ
๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมสถานที่จริงประมาณ ๓๐๐ คน และผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน ZOOM จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2