ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ปี 2563”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ปี 2563”

กสศ. เชิญชวนเยาวชน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. 3 หรือ เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 สมัครขอรับทุนเรียนต่อจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

สิ่งที่ผู้รับทุนได้รับ

 1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ผู้รับทุน (ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

 

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามรถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  29 พฤษภาคม 2563

 

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลการติดต่อสอบถาม
1. วิทยาลัยเทคนิคตราด 1. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3. สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ที่อยู่ 480 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 039520230
อีเมล Trat43technical@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.trattc.ac.th
2. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1. สาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. สาขาการจัดคลังสินค้า
5. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ 200 หมู่ 11 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เบอร์โทรศัพท์ 037-261535
อีเมล Sakaeo.ar.@gmail.com
เว็บไซต์ www.sktc.ac.th
3. วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1. สาขาเทคนิคการผลิต
2. สาขาอาหารและโภชนาการ
3. สาขาการจัดการโลจิสติกส์
4. สาขาการบัญชี
5. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล
ที่อยู่ 086/13  ถนนตากสินมหาราช  ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000
เบอร์โทรศัพท์ 038-611192
อีเมล techrayong01@hotmail.com
เว็บไซต์ www.technicrayong.ac.th
4. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 1. สาขาเทคนิคการผลิต
2. สาขาเทคนิคเครื่องกล
3. สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
5. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ 401 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038-554052
อีเมล sarabun.pscollege@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.pc.ac.th
5. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1. สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า (เทคนิคเครื่องกล)
2. สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (เทคนิคการผลิต)
3. สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
4. สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
5. สาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
ที่อยู่ 207 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 038-485202
อีเมล Chontech@hotmail.com
เว็บไซต์ www.chontech.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล EEC.Inovation@EEF.or.th

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2