ประกาศ กสศ. เรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศ กสศ. เรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 3 ตำแหน่ง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เปิดรับตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
จำนวน 3 ตำแหน่ง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีภารกิจในการดำเนินงานตามมาตรา 5(2)  เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ได้มีการดำเนินงานโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการของนักเรียนที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

ในระยะที่ผ่านมา สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ร่วมกับ หน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด 3 หน่วยงานหลัก ดังนี้

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย
3) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เพื่อดำเนินการพัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน ปฏิรูปการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล รวมทั้งมีการติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน 2 เงื่อนไขหลัก คือ การมาเรียนของนักเรียน และ น้ำหนักส่วนสูง เพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือสูงกว่า

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสาร และงานธุรการของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ของหน่วยจัดการศึกษาหลัก เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. สนับสนุนการทำงานของหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด ได้แก่ จัดทำเอกสารการบริหารโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายใน  และภายนอก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้าง และดูแลเงินงบประมาณโครงการ การนัดหมายเพื่อการประชุม  การให้ข้อมูลโครงการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก และดูแลการจัดกิจกรรม 
 3. สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องระหว่างการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขในสังกัดที่ กสศ.ร่วมดำเนินงานด้วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 4. ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด 
 5. ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว
 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารโครงการ การจัดการ และงานธุรการ และการใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐาน 
 4. มีทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 5. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 7. มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำงานเพื่อส่วนรวมในการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
 8. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้หากจำเป็น 
 9. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงื่อนไขในการจัดจ้าง

 1. ปฏิบัติงานตามเวลาทำการปกติ 5 วัน/สัปดาห์  (เวลา 08.30– 16.30 น.)
 2. อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท พร้อมค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท 
 3. โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน 
 4. จัดทำรายละเอียดผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ กสศ.
 5. สถานที่ปฏิบัติงานคือหน่วยจัดการศึกษาหลัก ตามที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ สพฐ. และ สถ.

 

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. เอกสารประวัติการทำงานและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ความคิดเห็นหรือความเข้าใจของท่าน ในประเด็น “ความเสมอภาคทางการศึกษา”  ครึ่ง/หนึ่งหน้ากระดาษ A4

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อีเมล cct_support@eef.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 10  ธันวาคม 2563
(ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะได้รับการติดต่อกลับจากสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป)