ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์สื่อผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์สื่อผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media