เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ในปี ๒๕๖๒ กสศ.ได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดมีขีดความสามารถที่จะดำเนินมาตรการจัดการศึกษาหรือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้เองในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย
(๑) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือจัดการศึกษาของจังหวัด
(๒) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
(๓) ดำเนินมาตรการเพื่อติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มปฐมวัยและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาในระยะแรก

กสศ.จึงขอเชิญชวนจังหวัดที่สนใจเสนอโครงการความร่วมมือที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
ผู้เสนอโครงการควรเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทการบริหารจัดการในภาพรวม (เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด) หรือภาคประชาสังคมที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือมีบทบาทเกี่ยวข้อง ผู้เสนอโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเสนอโครงการได้จังหวัดละ ๑ โครงการ

การคัดเลือกโครงการกระทำโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพเพื่อให้ได้จังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๑๕ จังหวัด โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญ อาทิ
๑. สถานการณ์ปัญหามีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
๒. แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปสร้างโอกาสทางการศึกษา
๓. ข้อวิเคราะห์สภาพปัญหาของเด็กปฐมวัย และเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัด และแนวทางดำเนินงานเพื่อสำรวจค้นหาติดตามและช่วยเหลือที่เหมาะสม
๔. แสดงแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์สำคัญ
๕. การสมทบงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นจากภาคส่วนต่าง ๆ ตามศักยภาพ (ถ้ามี)

กสศ.อาจเชิญจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกหารือเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมบนพื้นฐานวิชาการและแนวทางความคิดริเริ่มและบริบทเฉพาะของแต่ละจังหวัด และจัดทำสัญญาสนับสนุนโครงการ โดย กสศ.จะสนับสนุน
(๑) เทคนิควิชาการแก่จังหวัดเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการและบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) จัดให้มีเวทีร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้นำและระบบงานระหว่างภาคีเครือข่าย (๓) การสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักของประชาสังคมในพื้นที่ และ (๔) งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามขนาดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ กสศ. เรื่องการรับข้อเสนอโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

จังหวัดที่สนใจสามารถเสนอโครงการได้ตามแบบเสนอโครงการที่แนบท้ายประกาศ โดยยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.eef.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ ติดต่อ น.ส.จารุกิตติ์ กนกจรส ๐๘๕-๙๒๐-๗๒๗๖ หรือ น.ส.นิสา แก้วแกมทอง ๐๙๙-๓๔๑-๕๗๐๒ ทั้งนี้ กสศ.จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนของการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ดาวโหลดแบบตอบรับที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องการรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
3. คลิปวิดีโอแนะนำโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://youtu.be/CqWAFsnA3rg

4. โบรชัวร์แนะนำโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
5. โบรชัวร์สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ทิศทางพัฒนาปัญญาไทยในมือ “เรา”
6. หนังสือสรุปการดำเนินงานและกรณีตัวอย่างการพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ “จากนับหนึ่ง
จนถึงวันนี้”