เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ในปี ๒๕๖๒ กสศ.ได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดมีขีดความสามารถที่จะดำเนินมาตรการจัดการศึกษาหรือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้เองในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย
(๑) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือจัดการศึกษาของจังหวัด
(๒) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
(๓) ดำเนินมาตรการเพื่อติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มปฐมวัยและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาในระยะแรก

กสศ.จึงขอเชิญชวนจังหวัดที่สนใจเสนอโครงการความร่วมมือที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
ผู้เสนอโครงการควรเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทการบริหารจัดการในภาพรวม (เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด) หรือภาคประชาสังคมที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือมีบทบาทเกี่ยวข้อง ผู้เสนอโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเสนอโครงการได้จังหวัดละ ๑ โครงการ

การคัดเลือกโครงการกระทำโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพเพื่อให้ได้จังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๑๕ จังหวัด โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญ อาทิ
๑. สถานการณ์ปัญหามีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
๒. แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปสร้างโอกาสทางการศึกษา
๓. ข้อวิเคราะห์สภาพปัญหาของเด็กปฐมวัย และเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัด และแนวทางดำเนินงานเพื่อสำรวจค้นหาติดตามและช่วยเหลือที่เหมาะสม
๔. แสดงแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์สำคัญ
๕. การสมทบงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นจากภาคส่วนต่าง ๆ ตามศักยภาพ (ถ้ามี)

กสศ.อาจเชิญจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกหารือเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมบนพื้นฐานวิชาการและแนวทางความคิดริเริ่มและบริบทเฉพาะของแต่ละจังหวัด และจัดทำสัญญาสนับสนุนโครงการ โดย กสศ.จะสนับสนุน
(๑) เทคนิควิชาการแก่จังหวัดเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการและบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) จัดให้มีเวทีร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้นำและระบบงานระหว่างภาคีเครือข่าย (๓) การสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักของประชาสังคมในพื้นที่ และ (๔) งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามขนาดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ กสศ. เรื่องการรับข้อเสนอโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

จังหวัดที่สนใจสามารถเสนอโครงการได้ตามแบบเสนอโครงการที่แนบท้ายประกาศ โดยยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.eef.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ ติดต่อ น.ส.จารุกิตติ์ กนกจรส ๐๘๕-๙๒๐-๗๒๗๖ หรือ น.ส.นิสา แก้วแกมทอง ๐๙๙-๓๔๑-๕๗๐๒ ทั้งนี้ กสศ.จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนของการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ดาวโหลดแบบตอบรับที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องการรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
3. คลิปวิดีโอแนะนำโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://youtu.be/CqWAFsnA3rg

4. โบรชัวร์แนะนำโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
5. โบรชัวร์สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ทิศทางพัฒนาปัญญาไทยในมือ “เรา”
6. หนังสือสรุปการดำเนินงานและกรณีตัวอย่างการพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ “จากนับหนึ่ง
จนถึงวันนี้”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2