เอกสารสำหรับสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา ปีการศึกษา 2562

เอกสารสำหรับสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา ปีการศึกษา 2562

เอกสารสำหรับสถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพื่อใช้ในการค้นหา
แนะแนวประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

 ประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
คลิก เพื่อดูประกาศ
 เอกสารนำเสนอหลักการและกระบวนการค้นหา แนะแนวประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาผู้รับทุน คลิก เพื่อดูเอกสาร
 เอกสารนำเสนอเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาผู้รับทุนของสถาบันการศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกอย่างมีส่วนร่วม คลิก เพื่อดูเอกสาร
 เอกสารนำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์ และดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ คลิก เพื่อดูสื่อ
 ปฏิทินดำเนินงาน คลิก เพื่อดูปฏิทิน
 ใบสมัครผู้รับทุน คลิก เพื่อดาวน์โหลด
 เอกสารไฟล์แนบแนวทางรับรองความด้อยโอกาส คลิกเพื่อดาวน์โหลด