สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566