รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.64

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.64