ยกเลิกโครงการบริหารจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก