ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก