ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ วสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)