ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค