ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ กสศ. รอบสามปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ กสศ. รอบสามปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)