ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564