ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนา Computerized Adaptive Test เพื่อการสำรวจสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนา Computerized Adaptive Test เพื่อการสำรวจสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น