ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะอาชีพชุมชนเป็นฐานในกลุ่มแรงงานด้อยโอกาส

ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะอาชีพชุมชนเป็นฐานในกลุ่มแรงงานด้อยโอกาส