ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญงานการตรวจสอบภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน(สามารถให้ความรู้และฝึกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งร่วมดำเนินการตรวจสอบ)

ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญงานการตรวจสอบภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน(สามารถให้ความรู้และฝึกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งร่วมดำเนินการตรวจสอบ)