31_ประกาศราคากลาง_กสศ._ เช่าพื้นที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ส่วนขยาย