ประกาศราคากลางกสศ. ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการทุนนวรรตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ประกาศราคากลางกสศ. ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการทุนนวรรตกรรมสายอาชีพชั้นสูง