ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อดำเนินงานตรวจสอบ.

ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อดำเนินงานตรวจสอบ.