ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการ การสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ของ กสศ.

ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการ การสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ของ กสศ.