2562_01_08_ซื้อคอมพิวตอร์สำนักงาน ชุดที่ 9 (จำนวน 7 เครื่อง)