2562_01_08_จ้างบริหารจัดการออกแบบและผลิตนิทรรศการเปิดตัวสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา