2561_12_25_จ้างบริการระบบส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ SMS หรือ MMS ผ่านทางเว็บไซต์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย