2561_11_28_จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฎิบัติงาน