2561_11_28_จ้างศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคนเมืองและคนชั้นกลาง