2561_11_29_จ้างรณรงค์สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบคัดกรอง