ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาแนวทางการระดมทุนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนในพื้นที่เกาะ และโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทย(จัดทำสื่อ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ และคู่มือสนับสนุนทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาแนวทางการระดมทุนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนในพื้นที่เกาะ และโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทย(จัดทำสื่อ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ และคู่มือสนับสนุนทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง