2561_10_19_จ้างจัดสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา