ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑, ๒ และ ๓ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑, ๒ และ ๓ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)