กสศ. จัดกิจกรรม Thank You Teacher ขอบคุณครูทุนเสมอภาค แนวร่วมสำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง

กสศ. จัดกิจกรรม Thank You Teacher ขอบคุณครูทุนเสมอภาค แนวร่วมสำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดกิจกรรม ‘Thank You Teacher ขอบคุณครูทุนเสมอภาค’ ภายใต้ธีมงาน สานพลังทีม เสริมพลังใจ สร้างสรรค์โอกาส เพื่อแสดงความขอบคุณ คุณครูจากทุกหน่วยงานต้นสังกัดการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเข้ามาดูแลนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข หรือ ทุนเสมอภาค จนได้ข้อมูลเด็กนักเรียนในพื้นที่เพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายการทำงานของ กสศ. ตลอด 5 ปีของการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี หลังจากจัดไปแล้ว 2 ครั้ง ที่เวทีภาคเหนือ ณ โรงแรม เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงแรมหรรษา เจ บี จังหวัดสงขลา

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  กล่าวว่าบุคลากรของ กสศ. ทำงานด้วยความระลึกถึงคุณครูอยู่เสมอว่าคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนของระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เพราะทุกครั้งที่คุณครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ไม่ใช่เพียงการค้นพบเด็ก ๆ ที่เผชิญวิกฤตทางการศึกษา แต่คุณครูได้ดูแลช่วยเหลือเฉพาะหน้า และส่งข้อมูลที่ได้ให้ กสศ. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องร่วมกัน

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ.

การจัดกิจกรรม Thank you Teacher จึงเป็นความตั้งใจของ กสศ. และภาคีเครือข่ายที่อยากให้เกิดพื้นที่ขอบคุณครูทุนเสมอภาคที่ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ผ่านกิจกรรมสร้างสัมพันธ์เครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดการทำงานร่วมกัน ตระหนักว่าคุณครูทั่วประเทศคือกำลังสำคัญในภารกิจลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศไทย 

“ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ภารกิจนี้มีคุณครูจากโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศถึง 342,749 คน ร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคที่นำไปสู่ความช่วยเหลือ และการดูแลติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่าง ๆ ถึง 31,175  โรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนที่เผชิญภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนด้วยทุนเสมอภาคมากกว่า 1.3 ล้านคน”

ดร.ไกรยส กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนของคุณครู เป็นด่านหน้าสำคัญที่ช่วยสะท้อนปัญหาจากการเข้าไปเห็นชีวิตความเป็นอยู่จริงของเด็ก ๆ ในแต่ละแห่งพื้นที่ ทำให้ กสศ. มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับนำมากำหนดแนวทางการช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ยังขาดแคลนปัจจัยในการศึกษา โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลที่รวบรวมมาจากคุณครูซึ่งช่วยกันส่งต่อเข้ามายัง กสศ. ได้ถูกนำไปต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทราบว่าพื้นที่ใด นักเรียนคนไหนไม่มีไฟฟ้าและอุปกรณ์ใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ จุดใดไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือกระทั่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ทำให้ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ครูรวบรวมมา ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคส่วนต่าง ๆ เช่นการระดมทุนช่วยเหลือจากภาคเอกชน เกิดการช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมและทำให้นักเรียนมีหลักประกันว่าจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนทุนเสมอภาคที่สอดคล้องกับค่าครองชีพ

“กสศ. ขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณคุณครูทุนเสมอภาคทุกท่าน ที่ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคอย่างดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความสุขจากกิจกรรมขอบคุณของเรา” ดร.ไกรยส กล่าว

จีรศักดิ์ กาสรศิริ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา กสศ. กล่าวว่า กิจกรรม Thank You Teacher เป็นกิจกรรมขอบคุณครูซึ่งจะจัดให้ครบทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อแสดงความขอบคุณที่เป็นกำลังสำคัญในรวบรวมข้อมูลมาสร้างความก้าวหน้าในการทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตลอด 5 ปีของการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ข้อมูลนี้ได้ถูกนำไปสร้างระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤตทางการศึกษา ให้อยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และกำลังพยายามใช้ข้อมูลเพื่อทดลองนำร่องขยายผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมเด็กเยาวชนทุกคนด้วย

“งานที่จัดขึ้นยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานของครูในแต่ละพื้นที่ ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่ทำให้เห็นภาพการทำงานของเครือข่ายต่าง ๆ ระหว่างครูทุนเสมอภาคจากทุกหน่วยงานต้นสังกัดการศึกษาทั่วประเทศ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง มีครูในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งดำเนินงานทุนเสมอภาคเป็นปีแรกมาเข้าร่วมด้วย โดยครูแต่ละท่านจะนำประสบการณ์จากกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ว่าได้ไปพบเจออะไรบ้าง มีประสบการณ์อะไรบ้างที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง มีอะไรที่เป็นเรื่องราวน่าประทับใจระหว่างที่ลงไปเยี่ยมบ้านเด็กแต่ละคนในพื้นที่ และมีกิจกรรมที่ทำให้เห็นความสำคัญของการเก็บข้อมูลเด็กระหว่างเยี่ยมบ้าน กิจกรรมในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่าการเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของ กสศ. ข้อมูลที่ได้มาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จะถูกนำไปกำหนดนโยบายในการทำงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลที่ได้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่าจะออกแบบการช่วยเหลือเด็กที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนในพื้นที่ได้อย่างไรบ้าง”

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา กสศ.  กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในพื้นที่ภาคกลาง พบความแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากปัญหาความยากจนมักพบปัญหาสังคมอื่น ๆ ควบคู่ด้วย เช่น ปัญหายาเสพติดในชุมชนแออัด ฉะนั้นการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กิจกรรม Thank You Teacher ขอบคุณครูทุนเสมอภาค เปิดโอกาสให้คุณครูแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะแนวทางในการเก็บข้อมูลเพื่อ กสศ. นำมาปรับปรุงให้คุณครูทำงานได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น และมีกิจกรรมที่ให้ช่วยให้ครูทราบว่า แม้นักเรียนที่ครูได้ไปสำรวจมาจากพื้นที่ต่าง ๆ จะไม่ได้รับทุนเสมอภาค แต่ก็ยังมีทางเลือกอื่น ๆ หรือทุนอื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการขอความช่วยเหลือ โดยภายในงานจะมีข้อมูลที่บอกแนวทางในการดำเนินการอย่างละเอียด เพื่อหาทางออกให้กับนักเรียนที่ยังขาดปัจจัยในการเรียนให้ได้มากที่สุด ประสบการณ์ของครูที่มาร่วมงานนี้ จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปสังเคราะห์  พัฒนาและขยายผลกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและหาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยกิจกรรมจะจัดครั้งต่อไปเป็นภูมิภาคสุดท้ายที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  ณ โรงแรม le cassia ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า