Sea (ประเทศไทย) จับมือ กสศ. เปิดโครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล”

Sea (ประเทศไทย) จับมือ กสศ. เปิดโครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล”

Sea (ประเทศไทย) จับมือ กสศ.เปิดโครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล” มุ่งกระจาย “ความรู้ดิจิทัล-อีคอมเมิร์ซ” สู่กลุ่มอาชีวะเพื่อปั้นแรงงานเข้มแข็งปลูกต้นกล้าผู้ประกอบการ

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) จัดทำโครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล” พร้อมจับมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นพันธมิตรรายแรก ร่วมสร้าง “แรงงานไทยเข้มแข็ง” โต้คลื่นดิสรัปชั่นและวิกฤตโควิด-19 โดยมุ่งกระจายองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศรวมกว่า 4,000 คน ปลูกทักษะและวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) ตลอดจนทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Employability Skills) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นแรงงานแห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน Digital Nation ในไทย

ฐานชีวิตใหม่ (New Normal) ในยุคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยอย่างใหญ่หลวง ทั้งในแง่ชั่วโมงทำงานและรายได้ที่ลดลง โดยข้อมูลจาก KResearch ในปี 2563 คาดการณ์ว่ามีแรงงานไทยราว 5.9 แสนคนที่กลายเป็นผู้ว่างงาน และมีผู้เสมือนว่างงาน (ผู้ที่ทำงานน้อยกว่าวันละ 4 ชั่วโมง) ราว 2.1 ล้านคน นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะที่หยุดชะงักไปยิ่งทำให้แรงงานเหล่านี้ห่างไกลจากการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยมีช่องว่างทางทักษะที่มากเกินไป โดยรายงาน The Future of Jobs Report 2020 โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) พบว่า แรงงานไทยที่มีองค์ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลมีเพียง 54.9% แสดงให้เห็นว่ายังมีแรงงานไทยที่ควรได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อต่อยอดโอกาสการประกอบอาชีพ 

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ หันมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีคอมเมิร์ซ โดยรายงาน e-Conomy SEA 2020 จาก Google, Temasek และ Bain & Company กล่าวถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอีคอมเมิร์ซไทยว่าในปี 2563 มีมูลค่าถึง 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568 ดังนั้นทักษะด้านอีคอมเมิร์ซและการทำธุรกิจบนโลกดิจิทัลจึงเป็นทักษะสำคัญในการเปิดโอกาสทางด้านอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงในตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)

“ทั้งนี้ บทบาทของเทคโนโลยีโดดเด่นขึ้นอย่างกะทันหันอาจยากต่อการปรับตัวผู้คนบางส่วนยังมองการพัฒนาทักษะดิจิทัลเป็นเรื่องไกลตัว ไม่สัมพันธ์กับการหาเลี้ยงชีพ ดังนั้น Sea (ประเทศไทย) จึงริเริ่มโครงการ ‘ปลูกทักษะชีวิตคิดทันโลกดิจิทัล’ เพื่อช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาสายอาชีพที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย เปิดโอกาสการเข้าถึงช่องทางสร้างรายได้หลักและรายได้รองที่มีความเสี่ยงต่ำและใช้ต้นทุนต่ำ ในขณะเดียวกันก็มุ่งให้ความรู้ที่ต่อยอดการเติบโตในอนาคตอย่างรอบด้าน อาทิ การทำธุรกิจและการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าการบริหารจัดการต้นทุน เป็นต้น ซึ่งเป็นการปลูกต้นกล้าผู้ประกอบการและทลายเพดานความสามารถให้ผู้ร่วมโครงการเป็นแรงงานแห่งอนาคตที่สามารถมีความเป็นอยู่และรายได้ที่มั่นคง ทั้งยังสามารถเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี” นางสาวมณีรัตน์กล่าวเสริม

นักเรียนอาชีวศึกษาเป็นแรงงานแห่งอนาคตที่สำคัญและควรได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยของ กสศ. พบว่าในอีก 10 ปี ประเทศไทยต้องการแรงงานปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ที่ต่อยอดมาจากการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มากถึง 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จำนวนนักศึกษาสายอาชีพจบใหม่กลับมีแนวโน้มลดลง และมีนักศึกษาสายอาชีพลาออกกลางคันกว่า 80,000 คนต่อปีจากปัญหารายได้ครอบครัว

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า “กสศ.มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยได้ดำเนินการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่มีความยากจน 20% ล่างสุดของประเทศได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จากข้อมูลพบว่าในประเทศไทยมีเด็กเกิดปีละราว 7 แสนคน และในจำนวนนี้ มีเพียง 5% หรือประมาณ 8,000 คน ที่มีโอกาสเรียนสูงกว่าระดับ ม.6 ดังนั้นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจึงมุ่งส่งเสริมการศึกษาต่อที่เน้นในสายอาชีพสำคัญของประเทศที่ต้องการกำลังคน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตาม 10 อุตสาหกรรม S Curve และ New S Curve สาขา STEM (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้หากเด็กกลุ่มนี้จบการศึกษาและได้รับการจ้างงานก็จะสามารถช่วยให้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าโอกาสทางการศึกษาทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลง เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและจะมีชีวิตที่ดีหลุดพ้นจากความยากจนได้หากได้รับการศึกษา

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ.

“นอกจากการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว กสศ. ยังร่วมมือกับ Sea (ประเทศไทย) ในโครงการ ‘ปลูกทักษะชีวิตคิดทันโลกดิจิทัล’ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุนอาชีวะในกลุ่มเปราะบางจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย สามารถมีรายได้ระหว่างเรียนและยังคงอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ นำองค์ความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มาสู่นักเรียนนักศึกษา ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมทักษะชีวิตเพิ่มเติมให้น้องๆ” ดร.ไกรยสกล่าว

ในระยะแรกโครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล” จะนำร่องด้วยโครงการ “เสริมแกร่งอาชีวะสู่ผู้ประกอบการดิจิทัล” ผู้ร่วมโครงการทุกคนจะได้ร่วมเรียนคอร์สออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญบน Shopee Bootcamp ซึ่งครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ รวมถึงการจัดการบริหารร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดสินค้าบนร้าน การจัดการคำสั่งซื้อและการขนส่ง การทำโฆษณาและโปรโมชั่น เพิ่มยอดขายด้วยเครื่องมือการตลาดของช้อปปี้ที่หลากหลาย การวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย รวมถึงการขายสินค้าผ่านไลฟ์สตรีม (Shopee Live) ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Live Streaming Economy ที่แผ่ขยายไปทั่วโลก

หลังจากนั้น โครงการจะเปิดรับสมัครทีมนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2564 ที่หน้าโครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล” บนเว็บไซต์ ทุนสายอาชีพ.com ของ กสศ. เพื่อร่วม “การแข่งขันทำธุรกิจบนช้อปปี้” เพื่อต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมอบรมอีคอมเมิร์ซมาสเตอร์คลาสที่จัดโดย Sea (ประเทศไทย) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ความสำเร็จในวงการอีคอมเมิร์ซไทย ต่อยอดความรู้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งการบริหารจัดการต้นทุนการทำการตลาดออนไลน์ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย และการวางแบรนด์ให้ตอบโจทย์ลูกค้า รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการเปิดร้านค้าบนช้อปปี้ ซึ่งเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระหว่างดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ ทุกทีมจะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์จาก Sea (ประเทศไทย)เป็นมูลค่า 10,000 บาท และทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท เพื่อส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจต่อไป

การเสริมแกร่งอาชีวะสู่ผู้ประกอบการดิจิทัลเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล” Sea (ประเทศไทย) ยังมีแผนต่อยอดโครงการในอนาคต เพื่อมอบองค์ความรู้และทักษะที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ชุมชน และกลุ่มแรงงานที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนต่อไปตามพันธกิจของ Sea (ประเทศไทย) ที่ต้องการลดช่องว่างทางทักษะให้กับนักศึกษาและแรงงานของประเทศไทย พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของบุคลากรไทยสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยสามารถก้าวข้ามความท้าทายที่เข้ามาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโลกของ Digital Nation

เกี่ยวกับ Sea Limited

Sea Limited (NYSE: SE) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภค ถูกก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2552 มีพันธกิจของบริษัท คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเทคโนโลยี โดย Sea Limited ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย ดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ (Digital Entertainment) อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ดิจิทัลเพย์เมนต์ และบริการการเงินดิจิทัล (Digital Payments and Financial Services) ได้แก่ การีนา (Garena) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำระดับโลกช้อปปี้ (Shopee) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน และซีมันนี่ (SeaMoney) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลเพย์เมนต์และการเงินดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สามารถติดตามข่าวสาร Sea Limited ในประเทศไทย ได้ที่ https://www.seathailand.com/

เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ด้วยยุทธศาสตร์การทำงานโดยมีข้อมูลเป็นฐาน การวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ หรือนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ  

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ กสศ. ได้ที่ https://www.eef.or.th/

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2