15-แปล-ควิเบกเผยแผนปฏิบัติการ-01

15-แปล-ควิเบกเผยแผนปฏิบัติการ-01