KPMG ประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 100 เครื่องให้นักศึกษาทุนครูตำรวจตระเวนชายแดน จับมือ กสศ. สานต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษา

KPMG ประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 100 เครื่องให้นักศึกษาทุนครูตำรวจตระเวนชายแดน จับมือ กสศ. สานต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมฤทธิ์ฤาชัย ชั้น 1 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 100 เครื่อง ให้แก่นักศึกษาทุนครูตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และสร้างเสริมโอกาสด้านต่าง ๆ

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า ได้ร่วมทำงานและสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กสศ. มาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี และได้เป็นหนึ่งในภาคีที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “All for Education” ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตและป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างตรงจุดและยั่งยืน โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สนับสนุนเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล

“ที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงอุปกรณ์กีฬา โดยมี กสศ. ช่วยชี้เป้าโรงเรียน ตชด. ที่ขาดแคลนเพื่อให้เราสนับสนุนได้อย่างตรงจุด ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มเปราะบาง ในปี 2563 เราได้ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษา 100 ทุน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 20 เครื่องให้กับโรงเรียน และในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เราได้กลับไปโรงเรียนอีกครั้งเพื่อไปตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ได้ให้ไป และแนะนำให้ความรู้แก่คุณครูเรื่องการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องอุปโภคบริโภค จัดกิจกรรมสันทนาการ และเล่นกีฬาร่วมกับน้อง ๆ นักเรียน และคุณครูอีกด้วย”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวต่อไปว่า ความน่ารักของเด็ก ๆ ที่โรงเรียน ตชด. ได้สร้างความประทับใจให้กับคณะเคพีเอ็มจีเป็นอย่างมาก  โดยในโอกาสเดียวกันนั้น ได้มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงอาคารของโรงเรียนให้เป็นห้องคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับโรงเรียน ตชด. เป็นความตั้งใจที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 โดยได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 100 เครื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการ Q-Info : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนกไอทีของเคพีเอ็มจี ยังได้จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้คุณครูแอดมินที่ได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีความรู้และทักษะ สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้เอง

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ.

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่องค์ประกอบหลายด้าน แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างโอกาสให้ครูในหน่วยจัดการศึกษาทุกสังกัด โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาเป็นกลไกสำหรับเพิ่มโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  เกิดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น และนำไปจัดการการเรียนรู้ระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้

“แรงสนับสนุนจากภาคเอกชนที่มีวิสัยทัศน์และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงและลดความเหลื่อมล้ำ ถือเป็นแนวร่วมสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นที่ตัวเด็กในพื้นที่ห่างไกล และเป็นหลักประกันว่าความสำเร็จในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้”

พลตำรวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต
รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พลตำรวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวขอบคุณเคพีเอ็มจี และ กสศ. ที่มองเห็นและเอาใจใส่นักศึกษาทุนครูตำรวจตระเวนชายแดนให้มีโอกาสเข้าถึงความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษา อันเป็นปัจจัยในการพัฒนาความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำเทคโนโลยีกลับไปใช้ในการดูแลลูกศิษย์ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลเหล่านั้นมีโอกาสอยู่ในการศึกษาเพิ่มขึ้น แล้วเมื่อเด็ก ๆ ได้รับการศึกษาที่ดี วันหนึ่งพวกเขาก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง และกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ จะถูกส่งมอบให้กับนักศึกษาทุนครูตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) จำนวน 30 คน รวม 20 โรงเรียน และพื้นที่ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) จำนวน 29 คน รวม 14 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า