กสศ.ยกระดับเป็นองค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 64

กสศ.ยกระดับเป็นองค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 64

กสศ.ยกระดับเป็นองค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 64 ได้คะแนน 93.56 พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าสร้างการทำงานอย่างมีส่วนร่วมนำไปสู่ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ปรากฏว่า กสศ.ได้คะแนน 93.56 คะแนน เพิ่มขึ้นจากเดิม 8.89 คะแนน และได้รับการจัดเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส เกรด A ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2563 ที่ได้ 84.67 คะแนน และได้เกรด B

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผู้จัดการ กสศ.กล่าวต่อไปว่า ผลคะแนน ITA ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ เป็นผลมาจากนโยบายด้านธรรมาภิบาลที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริหาร กสศ. ความตั้งใจและความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากรในองค์กรทั้งผู้บริหารและพนักงานในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ จากตัวชี้วัดสำคัญ 10 ด้านที่ใช้ในการประเมินดังกล่าว กสศ.ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับแนวทางการพัฒนาการทำงานในปี 2565 นั้น กสศ.เตรียมวางแผนพร้อมจัดทีมทำงานอย่างรวดเร็ว โดยเรียนรู้เพื่อที่จะปรับปรุงจุดอ่อนในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งการสร้างความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้น (Building more trust) รวมทั้งการผนวกเรื่องการควบคุมภายใน (Internal Control) เข้ากับงานประจำ เน้นย้ำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน