09-แปล-เอกชนรายใหญ่ชูกลยุทธ์_B

09-แปล-เอกชนรายใหญ่ชูกลยุทธ์_B