งานวิจัยล่าสุดชี้การฝึกคิดวิเคราะห์มีผลยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน
โดย : Center for BrainHealth - phys.org
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

งานวิจัยล่าสุดชี้การฝึกคิดวิเคราะห์มีผลยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน

งานวิจัยฉบับใหม่ล่าสุดของศูนย์สุขภาพสมอง หรือ Center for BrainHealth ของมหาวิทยาลัยเท็กซัส ในเมืองดัลลาส สหรัฐอเมริกา ได้แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมครูให้มีทักษะและเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลของนักเรียน มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนสำคัยในการลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้

ผลการศึกษาครั้งนี้ วัดจากการประเมินความพร้อมทางวิชาการของรัฐเท็กซัส หรือ State of Texas Assessment of Academic Readiness (STAAR) ซึ่ง การพัฒนาความรู้นเรื่องประสาทวิทยาจะช่วยให้ครูมีเครื่องมือและความมั่นใจในการลดช่องว่างการเรียนรู้ของนักรียนในโรงเรียนได้

ทั้งนี้ การศึกษาในหัวข้อเรื่อง “Higher-Order Executive Function in Middle School: Training Teachers to Enhance Cognition in Young Adolescents” (“หน้าที่ผู้บริหารระดับสูงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: ฝึกอบรมครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวัยรุ่น”) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับพิเศษ Frontier in Psychology ซึ่งว่าด้วย การทำความเข้าใจการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ การถ่ายโอนจากมุมมองทางสังคมวัฒนธรรมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาท (Cognitive Neural Perspective)

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะประสาทวิทยาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องช่วยให้ครูมีเครื่องมือในการลดช่องว่างในการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาที่ว่านี้ หมายรวมถึง โปรแกรมการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์สำหรับกลยุทธ์การใช้เหตุผลขั้นสูง หรือ Strategic Memory Advanced Reasoning Tactics  (SMART) ที่จะสอนการคิดเพื่อความสนใจ การให้เหตุผลเชิงนามธรรม และนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ทักษะดังกล่าวมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างทักษะผู้บริหารระดับสูงในหมู่เด็กวัยรุ่น

ทั้งนี้ ระบบการศึกษาในปัจจุบันจะมีการตรวจสอบว่าการฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจที่จัดส่งโดยนักการศึกษาในชั้นเรียนปกติจะเปลี่ยนความสามารถของนักเรียนในการประมวลผลข้อมูลในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือไม่ และจะส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นในหลายสาขาวิชา ตามที่กำหนดโดยการทดสอบมาตรฐานที่ได้รับคำสั่งจากรัฐหรือไม่ 

รายงานระบุว่า บรรดาครูสอนภาษาอังกฤษ (ELA) จากโรงเรียนมัธยมกลางเมืองที่ชายแดนทางใต้ของเท็กซัสได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและได้นำโปรแกรม SMART ไปใช้ในห้องเรียนในช่วงปิดเทอม โดยมี นักเรียนเกรด 8 (เทียบเท่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) จำนวน 315 คนได้รับการฝึกอบรมด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ (Cognitive training) จากครูของตนในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรปกติ

ผลปรากฎว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม SMART มีพัฒนาการที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบรรดานักเรียนใน Reading Mathematics ซึ่งวัดโดยการทดสอบ STAAR อีกทั้ง เมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียนเกรดแปดที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจากโรงเรียนเดียวกัน นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม SMART สามารถปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ

คะแนนที่สูงขึ้นในหมู่นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมจาก SMART แสดงให้เห็นว่าเด็กชายและเด็กหญิงมีพัฒนาการเท่าเทียมกัน

ดร. Jacquelyn F. Gamino ผู้อำนวยการโครงการริเริ่มการใช้เหตุผลของวัยรุ่นที่ศูนย์สุขภาพสมอง (Center for BrainHealth) กล่าวว่า ครูที่ได้รับการฝึกอบรมให้ใช้ SMART ช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโตโดยส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมและการใช้เหตุผลได้เป็นอย่างดี

“เมื่อครูได้รับโอกาสในการเรียนรู้วิธีการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์การสอนและคะแนนการเรียนรู้และการทดสอบของนักเรียน การวิจัยของเราในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ หรือ การฝึกคิดวิเคราะห์ สามารถปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกสาขาวิชาได้ แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรม SMART มีประโยชน์ทางวิชาการในทันทีและในระยะยาว” ดร. Jacquelyn F. Gamino กล่าว 

ที่มา : New research demonstrates cognitive training improves student learning

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2