08-แปล-ฟิลิปปินส์เตือนนักเรียน_02

08-แปล-ฟิลิปปินส์เตือนนักเรียน_02