08-แปล-ฟิลิปปินส์เตือนนักเรียน_01

08-แปล-ฟิลิปปินส์เตือนนักเรียน_01