รมว.ศธ.ลงนามประกาศให้สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอน 1 ก.พ.

รมว.ศธ.ลงนามประกาศให้สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอน 1 ก.พ.

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด

สำหรับจังหวัดสมุทรสาครให้ปิดการเรียนการสอนต่อไป โดยให้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี) ให้เปิดสถานศึกษาได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด โดยให้มีจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 25 คน ในกรณีที่ห้องเรียนไม่เพียงพอ ให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2564 ว่า จากการประชุมทำให้โรงเรียนเอกชนสามารถคำนวณจำนวนวันที่ไม่ได้ให้บริการอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถรับ-ส่ง ค่าทัศนศึกษา เป็นต้น

โดยแต่ละโรงเรียนจะมีแนวทางการตกลงกับผู้ปกครองแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละแห่ง และจะมีการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับทราบด้วย ทั้งนี้มั่นใจว่าทุกโรงเรียนได้คำนึงถึงค่าบริการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน

ด้านของรัฐบาล ขณะนี้กำลังพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือค่าบริการ Internet โดยได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. คาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็วๆ นี้