ธนาคารโลกระบุ การลงทุนพัฒนาครูในปัจจุบัน จะช่วยให้คนรุ่นต่อไปประสบความสำเร็จ

ธนาคารโลกระบุ การลงทุนพัฒนาครูในปัจจุบัน จะช่วยให้คนรุ่นต่อไปประสบความสำเร็จ

ธนาคารโลกระบุว่า การปรับปรุงผลลัพธ์ของการเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของประเทศรายได้ปานกลางในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก การลงทุนพัฒนาครูในปัจจุบันสามารถช่วยให้คนรุ่นต่อไปประสบความสำเร็จ

วอชิงตัน, 20 กันยายน พ.ศ. 2566 ในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 22 ประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จะมีเด็กประมาณ 172 ล้านคนเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทุกปี การลงทุนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาที่โดดเด่นของเอเชียตะวันออก อย่างไรก็ตาม จากรายงานเรื่อง Fixing the Foundation: Teachers and Basic Education in East Asia and Pacific ของธนาคารโลกระบุว่า แม้จะมีจำนวนเด็กที่เข้าศึกษาในโรงเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย แต่ปรากฏว่ามีเด็กในบางประเทศหรือบางพื้นที่ของบางประเทศยังคงไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งพบว่าคุณภาพของการศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทและพื้นที่ที่มีความยากจนของประเทศ ด้อยกว่าพื้นที่ในเขตเมืองและเขตที่มีผู้มีรายได้สูงอาศัยอยู่อย่างมาก

นอกจากนี้รายงานยังระบุว่า ใน 14 ประเทศจากทั้งหมด 22 ประเทศ รวมถึงอินโดนีเซีย, เมียนมา, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภาวะความยากจนทางการเรียนรู้ (กำหนดโดยพิจารณาจากเด็กอายุ 10 ปี ที่สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยได้) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 สำหรับประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง เช่น มาเลเซีย มีภาวะความยากจนทางการเรียนรู้ที่สูงกว่าร้อยละ 40 ในทางตรงกันข้าม ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี มีภาวะความยากจนทางการเรียนรู้อยู่ที่ร้อยละ 3 – 4

ความล้มเหลวในการเตรียมทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการพัฒนาทักษะขั้นสูงที่จะช่วยให้เด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานและหลีกหนีจากความยากจน เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการเพิ่มพูน เด็กเหล่านี้ส่วนมากจึงไม่สามารถพัฒนาต่อยอดทักษะขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ซับซ้อน รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมความสามารถในการผลิต ซึ่งสามารถยกระดับสถานะประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

แม้ว่าปัจจัยหลายประการมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงรายได้ของครอบครัว, สุขภาพ และการเข้าถึงสื่อการเรียนของโรงเรียน แต่เมื่อเด็กมาโรงเรียน ครูเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุด อย่างไรก็ตามมีข้อมูลจากหลายประเทศในภูมิภาคระบุว่า ครูมักมีความรู้ในสาขาวิชาของตนที่จำกัด ใน สปป. ลาว มีเพียงร้อยละ 8 ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้นที่ทำคะแนนแบบประเมินวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า ในทำนองเดียวกัน ประเทศอินโดนีเซียมีครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่ทำคะแนนได้ร้อยละ 80 หรือสูงกว่าจากการประเมินทักษะภาษาอินโดนีเซีย ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนครูของหลายประเทศในภูมิภาคเช่นกัน ดังนั้นรายงานจึงมุ่งเน้นไปที่ครูกับวิธีการสนับสนุนครูและยกระดับคุณภาพการสอน

“เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกยังคงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วและมีพลวัตมากที่สุดในโลก ” มานูเอลา วี. เฟอร์โร รองประธานธนาคารโลกเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าว “การคงรักษาพลวัตนี้ไว้และการช่วยให้เด็ก ๆ ในปัจจุบันมีงานทำและมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องให้เด็กได้รับการสอนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

เนื่องจากครูส่วนใหญ่ที่มี ยังคงดำเนินการสอนอยู่ในปี พ.ศ. 2573   รายงานจึงแนะนำให้มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างศักยภาพของครู แม้ว่าจะมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีมีการฝึกอบรมครูในภูมิภาคนี้เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง แต่ข้อมูลใหม่จากการสำรวจในกัมพูชา, ฟิจิ, ลาว, มองโกเลีย, ฟิลิปปินส์, ไทย, ติมอร์-เลสเต, ตองกา และเวียดนามระบุว่า โครงการการฝึกอบรมเหล่านั้นไม่ได้ใช้แนวทางที่ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนแต่อย่างใด เช่น ในบรรดาประเทศที่ทำการสำรวจ โครงการฝึกอบรมนี้ได้มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาวิชาเพียงร้อยละ 14 ของโครงการ เทียบกับร้อยละ 81 ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนทั่วโลก

เพื่อให้โครงการอบรมมีประสิทธิผล การฝึกอบรมควรส่งเสริมความรู้ในวิชาต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกฝนความรู้ใหม่ ๆ ในหมู่ครู การติดตามผลการฝึกสอนและการให้คำปรึกษา ตลอดจนจัดให้มีสิ่งจูงใจทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน นอกจากนี้ควรมีการมอบรางวัลตอบแทนให้ครูที่สามารถรักษาคุณภาพการสอนได้อย่างสม่ำเสมอ

เทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียนหรือครู สามารถเข้าถึงบทเรียนที่มีการบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าจากครูที่มีคุณภาพสูง มีส่วนทำให้คะแนนของนักเรียนสูงขึ้นและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครูคนอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีการศึกษาจะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้กับครูที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

รายงานยังระบุอีกว่า การที่ผู้กำหนดนโยบายให้การสนับสนุนและมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลลัพธ์ของการเรียนรู้นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ การพิจารณานำมาตรการที่ประสบความสำเร็จมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการสอนและปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีการศึกษานั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและต้องมีการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม

“การแก้ปัญหาภาวะความยากจนทางการเรียนรู้จะทำให้อนาคตของเด็กรุ่นหลังสดใสขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้เศรษฐกิจของภูมิภาคดียิ่งขึ้น” อาดิตยา แมตทู หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของธนาคารโลก กล่าว “การแก้ไขรากฐานทางการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยการปฏิรูปและทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการคลัง ครูและผู้ปกครอง” 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า