กสศ. จับมือพันธมิตรสร้างเครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค ประกาศรางวัลโครงการ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ ปี 2”

กสศ. จับมือพันธมิตรสร้างเครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค ประกาศรางวัลโครงการ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ ปี 2”

โดยมีเป้าหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการด้วยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพในอนาคต

26 มีนาคม 2564 — กรุงเทพฯ, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี และ JD CENTRAL (บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จํากัด) จัดงานประกาศรางวัลและจัดแสดงผลงานนิทรรศแสดงผลงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “เครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค” หรือ “Equity Partnership’s School Network” ปีที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการศึกษาแนวทางการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครู และนักเรียนในพื้นที่ชนบท และสถานศึกษาในเขตเมือง โดยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า “โครงการ Equity Partnership’s School Network เกิดจากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ กสศ. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และบริษัท JD CENTRALโดยเครือยข่ายโรงเรียนนานาชาติ และบริษัท JD CENTRAL ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กับ กสศ. ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี e-Commerce และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurial Skill) ระหว่างโรงเรียนภาคีในเครือข่าย” โดย กสศ. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า เข้าร่วมในโครงการ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักเรียนเครือยข่ายโรงเรียนนานาชาติ และนำมาจำหน่ายในช่องทางของ JD CENTRAL โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กๆ นำไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพในอนาคต

โครงการนี้ได้ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีในปีแรก ซึ่งในครั้งนี้มีโรงเรียนในเครือข่าย กสศ. เข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทาเหนือวิทยาและโรงเรียนบ้านขุนแปะ จ. เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จ.ลำพูน, โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง จ.สกลนคร, โรงเรียนบ้านเจริญสุข จ.บุรีรัมย์, โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จ.อุทัยธานี, โรงเรียนบ้านชัฏฝาง จ.ชัยนาท, โรงเรียนวัดท่ายาง จ.นครศรีธรรมราช, โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จ.น่าน, โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลเกาะคา จ.ลำปาง  พร้อมด้วยเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพ และโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ  จากความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน นักเรียนทั้งสองกลุ่มสามารถจำหน่ายสินค้าไปได้กว่า 1,000 ชิ้น รวมเป็นยอดขายสูงถึง 400,000 บาท ภายในกรอบระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน ซึ่งบางสินค้าก็ทำยอดขายได้เกินกว่าที่ทางทีมงานคาดการณ์ไว้ถึง 3 เท่า

หัวใจสำคัญคือการสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชนบทและเมืองอย่างไม่มีช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ เด็กๆ ต่างมีศักยภาพที่แตกต่างกัน และนี่คือสิ่งพิเศษที่พวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ กสศ. และเครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค อยากเห็นสังคมไทยมีความก้าวหน้าเป็น Thailand 4.0  ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ผ่านระบบการศึกษาที่มีความเสมอภาค เด็กและเยาวชนในวัยเรียนเป็นวัยที่มีพลัง ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนเรียนที่ไหน ก็สามารถร่วมกันสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหากเด็กและเยาวชนจากบริบทที่มีความหลากหลายได้มีโอกาสรู้จัก หรือทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกันตั้งแต่ในวัยเรียน เมื่อก้าวพ้นจากสถาบันการศึกษา ภาพของสังคมไทยในอนาคตจะเป็นภาพที่ทุกคนสามารถทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกันได้แม้จะมีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างสังคมที่มีความเสมอภาค เมื่อเราเข้าใจกันทำงานร่วมกันปัญหาเรื่องการแบ่งแยกก็ไม่เกิดขึ้น” ดร.ไกรยส กล่าว

ดร.ไกรยส กล่าวว่า กสศ. มุ่งหวังว่านักเรียนมากกว่า 100 ชีวิตที่ได้ร่วมกิจกรรมในการทำงานร่วมกันของสถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการเครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค หรือ Equity Partnership’s School Network ในวันนี้ ได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้การทำงานร่วมกันในสังคม นอกจากนี้เราหวังว่าจะสามารถขยายผลสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศในอนาคต เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ Lor-Ae ซึ่งเป็นทีมน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ส่วนรองชนะเลิศคือทีม Le Beua โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี และทีมBorn in TH จากโรงเรียนบ้านทาเหนือ และโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา คว้าอันดับ 3 จากการร่วมประกวดในครั้งนี้

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2