คอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง เพิ่มโอกาสเรียนรู้ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

คอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง เพิ่มโอกาสเรียนรู้ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

“เราเห็นผลแล้วว่าคอมพิวเตอร์ที่กระจายไปยังโรงเรียนห่างไกลทุรกันดารต่าง ๆ สามารถช่วยเด็กให้เรียนรู้เพิ่มขึ้นได้มาก วันนี้เราเลยคูณไปว่า ถ้าเราให้คอมพิวเตอร์อีก 100 เครื่อง ก็หมายถึงมีเด็กที่จะได้โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิม”

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว เล่าถึงแรงบันดาลใจเริ่มต้นในการทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) ในการมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้กับน้อง ๆ นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล เพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยจับมือ กสศ. ในฐานะที่ปรึกษาด้านข้อมูล ชี้เป้าโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน ยืนยันเดินหน้าโครงการต่อเนื่องทุกปี ด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นไปด้วยกัน

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว

“กิจกรรมครั้งนี้มีจุดตั้งต้นจากการร่วมงานกับ กสศ. คราวก่อน ที่ทำให้รู้ว่าถ้าเราไม่ได้ลงพื้นที่เอง คงไม่เชื่อว่าคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องนั้น สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ห่างไกลได้ทั้งโรงเรียน ซึ่งครั้งก่อนเราได้เข้าไปมอบคอมพิวเตอร์ ทุนการศึกษา อุปกรณ์กการเรียน อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตะเข็บชายแดน โดยอาศัยข้อมูลคำแนะนำจาก กสศ. ที่ช่วยให้ทุนและสิ่งของจำเป็นได้ไปถึงมือน้อง ๆ ที่สมควรได้รับจริง ๆ

“จากนั้น กสศ. ได้ติดตามผล รายงานว่าเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง จนนำมาสู่ความร่วมมือครั้งนี้ ที่ KPMG ตั้งใจมอบเงินและสิ่งของ เพื่อสมทบทุนโครงการก้าวเพื่อน้อง พร้อมนำความรู้ความชำนาญด้านบริหารเงินทุนที่เรามี เข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานในระยะยาว ให้น้อง ๆ ก้าวข้ามความด้อยโอกาส ไปถึงความตั้งใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างยั่งยืน”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท KPMG ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า KPMG มีความยินดีที่จะมอบคอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ให้กับน้อง ๆ พร้อมกับบริจาคเงินสมทบโครงการก้าวเพื่อน้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล เป็นจำนวน 500,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับ กสศ. ถึงทิศทางความร่วมมือที่จะตามมาในอนาคต อาทิ การให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในการอบรมทักษะด้านการเงิน การวางแผนการเงินให้กับเด็กยากจนด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแล เพื่อให้สามารถบริหารเงินทุนให้เพียงพอ เป็นประโยชน์กับชีวิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือนำไปต่อยอดให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

“เราจะเป็นมือหนึ่งที่ช่วยผลักดันโครงการก้าวเพื่อน้องของมูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อให้ความช่วยเหลือเกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุด ขณะที่ กสศ. เป็นหน่วยงานที่จัดการเรื่องเงินบริจาคทั้งหมด บนพื้นฐานความรู้เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ซึ่งเราเคยร่วมงานกันมาแล้ว จึงมั่นใจว่าเงินทุกบาทและสิ่งของทุกชิ้นจะถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพจริง ๆ

“นอกจากนี้ เราคิดว่าอยากเพิ่มเรื่ององค์ความรู้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนคุยกันว่า KPMG สามารถให้ความช่วยเหลือในส่วนใดได้บ้าง เพราะเรามีความรู้ความสามารถเรื่องให้คำปรึกษาอยู่แล้ว โดยความเป็นไปได้คือ 1.การจัดอบรมเรื่องทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์ต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญ 2.คือการบริหารทรัพย์สิน หมายถึงเมื่อเด็กได้รับทุนไปแล้ว เขาจำเป็นต้องมีระบบช่วยเหลือในเรื่องการใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งเราคิดว่าถ้าช่วยให้ความรู้เรื่องการบริหารเงินที่ถูกต้องได้ ประโยชน์จะลงไปถึงเด็กมากขึ้น

“ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของ KPMG ที่เราเล็งเห็นแล้วว่าตรงกับเป้าหมายการทำงานของ กสศ. คือระดมทั้งทุนที่เป็นตัวเงินและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้บรรเทาลง ซึ่งถ้าใครมีศักยภาพความพร้อมเพียงพอ ก็สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เป็นหน้าที่ของใครหรือหน่วยงานใดหนึ่ง”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2