กสศ. รับรางวัล Compliance Award “หน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน” จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กสศ. รับรางวัล Compliance Award “หน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน” จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566  ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) ประจำปี 2566 โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงานมอบรางวัล

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์ กรรมการบริหาร กสศ. และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. ร่วมรับมอบรางวัล “Compliance Award หน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน” ซึ่งสะท้อนว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของประชาชน พร้อมกับให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำงานอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดความยั่งยืนและขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการนำแพลตฟอร์มภาครัฐฯ ไปดำเนินการ